Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

I. Úvodní ustanovení


Provozovatelem internetových stránek jakož i prodávajícím a dodavatelem zboží uvedeného na těchto webových stránkách je společnost HGW Models (Martin Bobek), Růžová 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika, IČ: 02666685, která v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vykonává autorská práva k těmto internetovým stránkám a výrobkům, včetně příslušenství, na stránkách prezentovaných. Veškerá ustanovení, jakož i právní předpisy citované ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, podlehají právnímu řádu České republiky. Případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.


II. Poskytnutí osobních údajů a jejich ochrana


Objednání si zboží cestou internetové stránky je podmíněno poskytnutím osobních údajů kupujícího. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy (objednávky). Kupující se může v případě porušení svých práv obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze (Česká republika) a požadovat nápravu.


III. Bezpečnost, ochrana autorských práv


Kupující při elektronické komunikaci s webovými stránkami prodávajícího nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez souhlasu prodávajícího. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a nabízení obsahu webových stránek za úplatu není bez schválení prodávajícím povoleno a podléhá autorskému zákonu.


IV. Právní postavení prodávajícího a kupujícího


Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí:a) příslušnými ustanoveními zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokud je kupujícím konečný spotřebitel, tj. osoba fyzická, nepodnikající,b) příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud kupující, který není spotřebitelem dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


V. Výběr zboží


Kupující si vybere zboží výhradně cestou webových stránek prodávajícího.Kupující je povinen se podrobně seznámit s popisem zboží, aby nedošlo k záměně ve vztahu k označení, shodnosti obrázků, které mohou zobrazovat jeden typ, ale ve vícero konfiguracích. Pokud si kupující nebude jist s konfigurací a typem zboží, nechť se obrátí na prodávajícího výhradně cestou kontaktního formuláře na webové stránce.


VI. Objednání zboží, uzavření smlouvy


Kupující si zboží objedná (uzavře kupní smlouvu s prodávajícím) cestou vyplnění údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky. Kupující se v souvislosti s uzavřením objednávky pohybuje v menu, kde může i zpětně měnit některé položky. Pokud kupující souhlasí se všemi údaji, které do objednávkového formuláře uvedl, potvrdí objednávku a tato je odeslána k dalšímu zpracování. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odebrání zboží, které si cestou objednávkového formuláře objednal a zároveň tím bez použití vlastního podpisu stvrzuje souhlas se zatížením svého účtu příslušnou částkou. Prodávající si vyhrazuje právo si v určitých případech ověřit či vyžádat doplňující údaje o kupujícím či jeho platební kartě. Objednávka se zároveň stává obchodní smlouvou, která je ze strany kupujícího uzavřena potvrzením objednávky. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a poskytovatelem jeho internetového připojení. Prodávající je vždy oprávněn v závilosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a kupní smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku (zákazník bude prodávajícím informován).


VII. Cena a její úhrada


Ceny uvedené na webové stránce jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě objednávky (kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím zároveň slouží jako daňový doklad a dodací list. Faktura je buď součástí dodaného zboží nebo může být po dohodě zaslána elektronicky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho uhrazení.
Informace o cenových podmínkách dopravy a poštovného je uvedena níže. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí zaplacenou částku kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení.
Cena poštovného: Sazby poštovného pro jednotlivé země dodání jsou k dizpocizi zde.
Výhrada vlastnictví: vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem celkové úhrady dodaného zboží, včetně příslušenství, kterým jsou např. výlohy banky při převodu měny, dopravné, balné apod. Výlohy banky v případě převodu měny hradí kupující. Kupující je povinen uhradit cenu v měně vystavené faktury.

 

VIII. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná běžet od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání.Dodání se uskuteční do 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky.


Varianty doručení zásilky:

• dodávka poštovní přepravou - Prodávající si vymiňuje právo ceny upravit s ohledem na vývoj cen poštovného stanovené poštovním úřadem.


Varianty úhrady:

• bankovním převodem oproti zálohové faktuře

• přes systém Paypal

 

• na dobírku zasíláme pouze v případě individuální domluvy s kupujícím (platí pro Českou a Slovenskou republiku)


IX. Dodání


Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě porušení originálního obalu na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným dopravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Kupující uplatňuje náhradu škody u dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti shora uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Prodávající neodpovídá za škody způsobené dopravcem nebo třetí osobou.


X. Záruka, reklamace


Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k sestavení, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, nebo jak stanoví zákon. Upozorňujeme na to, že obrázek na obalu zboží je pouze ilustrační a nemusí se plně shodovat s obsahem dodaného zboží. Reklamaci lze uplatnit cestou mailu: info@hgwmodels.cz.
Reklamované zboží je možné zasílat poštovní přepravou, pokud na základě předchozího e-mailového ujednání mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto, že prodávající u reklamovaného zboží zajistí zaslání vadného, chybějícího či jinak reklamovaného dílu zboží kupujícímu, aniž by reklamované zboží potřeboval ke kontrole. V případě, že kupující zašle reklamované zboží prodejci, přiloží k reklamovanému zboží čitelný originál dokladu o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. V případě, že převzaté zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho doplněním; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo:•na vyřízení reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak,•jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,<•a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,•jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Při přijetí reklamace bude kupující do 7-mi dnů vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury. O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.


XI. Odstoupení od smlouvy


Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČ) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby to bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na: info@hgwmodels.cz, na adresu: Martin Bobek, Růžová 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, s uvedením čísla objednávky a faktury. Pro splnění 14ti denní lhůty je určující datum odeslání. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (fakturu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10 % z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstoupení od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet kupujícího (v případě, že bylo hrazeno převodem nebo platební kartou – zde je kupující povinen prodávajícímu sdělit číslo svého účtu a bankovní ústav). Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Zboží nelze vrátit na dobírku. Pokud pro vrácení zboží využije jako zprostředkovatele Českou poštu, s. p., je potřeba zaslat zboží doporučeně nebo v jiné „vyšší“ formě poštovní služby vždy však pojištěné na odpovídající hodnotu zboží a to na vlastní náklady. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (tzn. např. dopravné, poštovné, dobírkovné). Pokud nebyla k objednávce účtována doprava z důvodu dosažení částky nad stanovený limit pro získání dopravného zdarma nebo z jiného důvodu, bude skutečná cena za vrácené zboží o cenu dopravy ponížena.Kupující, který není spotřebitelem dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


XII. Storno objednávky


Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, není-li dohodnuto jinak.


XIII. Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


XIV. Upozornění prodávajícího


Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že věrné modely originálních výrobků a stavebnice pro skládání modelů ve zmenšeném měřítku se podle Přílohy 1., odst. 2, písm. a), b) nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů, nepovažují za hračky a jsou určeny pro sběratele od 14 let.


XVI. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží zavázán k plnění všeobecných obchodních podmínek. Prodávající bude objednávku (kupní smlouvu) jako účetní záznam archivovat v elektronické formě po dobu 5-ti let. Takto archivovaná kupní smlouva není veřejně přístupná.